Приложение

 244 просмотров за всё время,  1 просмотров сегодня

Анафематизмы Юстиниана против Оригена (из письма императора Юстиниана патриарху Мине (543 г.)*

α’. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει προυπάρχειν τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς οἷα πρώην νόας οὔσας καὶ ἁγίας δυνάμεις, κόρον δὲ λαβούσας τῆς θείας θεωρίας καὶ πρὸς τὸ χεῖρον τραπείσας καὶ διὰ τοῦτο ἀποψυγείσας μὲν τῆς τοῦ θεοῦ ἀγάπης, ἐντεῦθεν δὲ ψυχὰς ὀνομασθείσας καὶ τιμωρίας χάριν εἰς σώματα καταπεμφθείσας, ἀνάθεμα ἔστω. 1. Если кто говорит или считает, что души людей предсуществуют, а именно – что они были умами и священными силами и получили пресыщение от божественного созерцания и изменились к худшему и поэтому остыли в любви к Богу, и поэтому были названы душами, и в качестве наказания в тела низвергнуты, да будет анафема!
β’. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει τὴν τοῦ κυρίου ψυχὴν προυπάρχειν καὶ ἡνωμένην γεγενῆσθαι τῷ θεῷ λόγῳ πρὸ τῆς ἐκ παρθένου σαρκώσεώς τε καὶ γεννήσεως, ἀνάθεμα ἔστω. 2. Если кто говорит или считает, что душа Господа существовала прежде и сделалась единой с Богом-Словом [Логосом] до воплощения и рождения от девы, да будет анафема!
γ’. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει πρῶτον πεπλάσθαι τὸ σῶμα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς ἁγίας παρθένου καὶ μετὰ ταῦτα ἑνωθῆναι αὐτῷ τὸν θεὸν λόγον καὶ τὴν ψυχὴν ὡς προυπάρξασαν, ἀνάθεμα ἔστω. 3. Если кто говорит или считает, что тело господа нашего Иисуса Христа сперва было сформировано в чреве святой девы, а после этого с ним соединились Бог-Слово [Логос] и душа т. к. она существовала прежде, да будет анафема!
δ’. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει πᾶσι τοῖς οὐρανίοις τάγμασιν ἐξομοιωθῆναι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον, γενόμενον τοῖς χερουβὶμ χερουβὶμ καὶ τοῖς σεραφὶμ σεραφὶμ καὶ πάσαις ἁπλῶς ταῖς ἄνω δυνάμεσιν ἐξομοιωθέντα, ἀνάθεμα ἔστω. 4. Если кто говорит или считает, что Слово [Логос] Бога было уподоблено всем небесным порядкам, становясь для херувимов херувимом, для серафимов серафимом и всем вообще высшим силам становилось подобным, да будет анафема!
ε’. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει ἐν τῇ ἀναστάσει σφαιροειδῆ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐγείρεσθαι σώματα καὶ οὐχ ὁμολογεῖ ὀρθίους ἡμᾶς ἐγείρεσθαι, ἀνάθεμα ἔστω. 5. Если кто говорит или считает, что при воскресении тела́ людей восстанавливаются шарообразными, и не признаёт, что мы восстанавливаемся естественными, да будет анафема!
ϛ’. Εἴ τις λέγει <ἢ ἔχει> οὐρανὸν καὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἀστέρας καὶ ὕδατα τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν ἐμψύχους καὶ λογικὰς εἶναί τινας δυνάμεις, ἀνάθεμα ἔστω. 6. Если кто говорит [или считает], что небо и солнце, и луна, и звёзды, и воды, что над небом, суть некие одушевлённые и наделённые разумом силы, да будет анафема!
ζ’. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει ὅτι ὁ δεσπότης Χριστὸς ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι σταυρωθήσεται ὑπὲρ δαιμόνων, καθὰ καὶ ὑπὲρ ἀνθρώπων, ἀνάθεμα ἔστω. 7. Если кто говорит или считает, что господь Христос в грядущем веке будет распят за демонов так же, как и за людей, да будет анафема!
η’. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει ἢ πεπερασμένην εἶναι τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν καὶ τοσαῦτα αὐτὸν δημιουργῆσαι ὅσων περιδράξασθαι καὶ νοεῖν ἠδύνατο, ἢ τὰ κτίσματα συναίδια εἶναι τῷ θεῷ, ἀνάθεμα ἔστω. 8. Если кто говорит или считает, что либо сила Бога имеет предел, и он создал то [по величине, размеру], что мог объять и понять, либо что творение совечно Богу, да будет анафема!
θ’. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει πρόσκαιρον εἶναι τὴν τῶν δαιμόνων καὶ ἀσεβῶν ἀνθρώπων κόλασιν καὶ τέλος κατά τινα χρόνον αὐτὴν ἕξειν ἢ γοῦν ἀποκατάστασιν ἔσεσθαι δαιμόνων ἢ ἀσεβῶν ἀνθρώπων, ἀνάθεμα ἔστω. 9. Если кто говорит или считает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и ему когда-то настанет конец: то есть будет восстановление демонов и нечестивых людей,  да будет анафема!
Ανάθεμα καὶ Ὡριγένει τῷ καὶ Ἀδαμαντίῳ τῷ ταῦτα ἐκθεμένῳμετὰ τῶν μυσαρῶν αὐτοῦ καὶ ἐπικαταράτων δογμάτων καὶ παντὶ προσώπῳ φρονοῦντι ταῦτα ἢ ἐκδικοῦντι ἢ κατά τι παντελῶς ἐν οἱῳδήποτε χρόνῳ τούτων ἀντιποιεῖσθαι τολμῶντι. Анафема и Оригену Адамантию, который эти вещи изложил, вместе с отвратительными и прокля́тыми его мнениями, и всякому, кто такое думает или защищает или каким-либо образом в какое бы то ни было время дерзнёт защищать.

 

XV постановлений (против Оригена и оригенистов) 165-ти святых Отцов Пятого Святого Собора в Константинополе**

α’ Εἴ τις τὴν μυθώδη προὑ̈παρξιν τῶν ψυχῶν καὶ τὴν ταύτῃ ἑπομένην τερατώδη ἀποκατάστασιν πρεσβεύει, ἀνάθεμα ἔστω. 1. Если кто объя́вит сказочное предсуществование душ и следующее из этого уродливое восстановление, да будет анафема!
β’ Εἴ τις λέγει, πάντων τῶν λογικῶν τὴν παραγωγὴν νόας ἀσωμάτους καὶ ἀῢλους γεγονέναι δίχα παντὸς ἀριθμοῦ καὶ ὀνόματος, ὡς ἑνάδα πάντων τούτων γενέσθαι, τῇ ταυτότητι τῆς οὐσίας καὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας καὶ τῇ πρὸς τὸν θεὸν λόγον ἑνώσει τε καὶ γνώσει· κόρον δὲ αὐτοὺς λαβεῖν τῆς θείας θεωρίας καὶ πρὸς τὸ χεῖρον τραπῆναι κατἀ τὴν ἑκάστου ἀναλογίαν τῆς ἐπὶ τοῦτο ῥοπῆς καὶ εἰληφέναι σώματα λεπτομερέστερα ἢ παχύτερα καὶ ὄνομα κληρώσασθαι διὰ τὸ ὡς ὀνομάτων οὕτω καὶ σωμάτων διαφορ̀ας εἶναι τῶν ἄνω δυνάμεων· καὶ ἐντεῦθεν τοὺς μὲν χερουβίμ, τοὺς δὲ σεραφίμ, τοὺς δὲ ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας ἢ κυριότητας ἢ θρόνους καὶ ἀγγέλους καὶ ὅσα ἐστὶν οὐράνια τάγματα γεγονέναι τε καὶ ὀνομασθῆναι, ἀ. ἔ. 2. Если кто говорит, что продолжением всего разумного были умы бестелесные и нематериальные без какого-либо числа и имени, так что единство (ἑνάς) их всех образовалось благодаря тождественности сущности, силы и деятельности (ἐνέργεια), и (со)единению, и (по)знанию Бога-Слова; но они пресытились божественным созерцанием и повернулись к худшему (в соответствии с тем, к чему каждый из них был склонен) и получили тела более тонкие или более плотные, а также получили имя – потому что среди высших сил существует различие как имён, так и тел – и от этого сделались все какие есть небесные подразделения и получили названия: одни – херувимов, другие – серафимов, третьи – начал и властей, или господств, или престолов и ангелов, да будет анафема!
γ’ Εἴ τις λέγει, τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ αὐτὰ τῆς αὐτῆς τῶν λογικῶν ἑνάδος ὄντα ἐκ παρατροπῆς τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον γεγονέναι τοῦτο, ὅπερ εἰσίν, ἀ. ἔ. 3. Если кто говорит, что солнце и луна, и звёзды, хотя принадлежали к той же генаде разумных <сущностей?>, из-за отклонения к худшему стали тем, что они есть, да будет анафема!
δ’ Εἴ τις λέγει, τὰ λογικὰ τὰ τῆς θείας ἀγάπης ἀποψυγέντα σώμασι παχυτέροις τοῖς καθ’ ἡμᾶς ἐνδεθῆναι, καὶ ἀνθρώπους ὀνομασθῆναι, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς κακίας ἐληλακότα ψυχροῖς καὶ ζοφεροῖς ἐνδεθῆναι σώμασι καὶ δαίμονας ἢ πνευματικὰ τῆς πονηρίας εἶναί τε καὶ καλεῖσθαι, ἀ. ἔ. 4. Если кто говорит, что разумные [сущности?], охладев в божественной любви, были заключены в плотные тела, каковые суть наши <тела>, и названы людьми; а те, кто достиг вершины зла, были заключены в холодные и мрачные тела и сделались и названы демонами или духовными [сущностями] испорченности (κακία), да будет анафема!
ε’ Εἴ τις λέγει ἐξ ἀγγελικῆς καταστάσεως καὶ ἀρχαγγελικῆς ψυχικὴν κατάστασιν γίνεσθαι, ἐκ δὲ ψυχῆς δαιμονιώδη καὶ ἀνθρωπίνην, ἐκ δὲ ἀνθρωπίνης ἀγγέλους πάλιν καὶ δαίμονας γίνεσθαι καὶ ἕκαστον τάγμα τῶν οὐρανίων δυνάμεων ἢ ὅλον ἐκ τῶν κάτω ἢ ἐκ τῶν ἄνω ἢ ἐκ τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω συνεστηκέναι, ἀ. ἔ. 5. Если кто говорит, что из ангельского и архангельского состояния происходит душевное состояние (ψυχικὴν κατάστασιν), а из души – демоническое и человеческое, а из человеческого вновь рождаются ангелы и демоны, и каждый порядок небесных сил произведён либо целиком из тех, что снизу [него] или из тех, что сверху, либо из тех, что сверху и тех, что снизу [под ним],  да будет анафема!

 

ς’ Εἴ τις λέγει διττὸν πεφηνέναι τὸ γένος τῶν δαιμόνων συγκροτούμενον ἔκ τε ψυχῶν ἀνθρωπίνων καὶ ἐκ κρειττόνων καταπιπτόντων εἰς τοῦτο πνευμάτων· ἕνα δὲ νοῦν ἐκ πάσης τῆς δῆθεν ἑνάδος τῶν λογικῶν ἀκίνητον μεῖναι τῆς θείας ἀγάπης καὶ θεωρίας, ὃν Χριστὸν καὶ βασιλέα γεγονότα πάντων τῶν λογικῶν παραγαγεῖν πᾶσαν τὴν σωματικὴν φύσιν, οὐρανόν τε καὶ γῆν καὶ τὰ ἐν μέσῳ· καὶ ὅτι ὁ κόσμος πρεσβύτερα τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ στοιχεῖα ἔχων ἐνυπόστατα, ξηρόν, ὑγρόν, θερμόν, ψυχρόν, καὶ τὴν ἰδέαν, πρὸς ἣν ἀπετυπώθη, οὕτως γέγονε· καὶ ὅτι οὐχ ἡ παναναγία καὶ ὁμοούσιος τριὰς ἐδημιούργησε τὸν κὀσμον καὶ διὰ τοῦτό ἐστι γενητός, ἀλλ᾿ ὁ νοῦς, ὅν φασι, δημιουργικὸς προϋπάρχων τοῦ κόσμου καὶ τὸ εἶναι αὐτῷ τῷ κόσμῳ παρέχων γενητὸν ἀνέδειξεν, ἀ. ἔ. 6. Если кто говорит, что род демонов представляется двояким, составленным из душ людей и лучших духов, упавших в это состояние; и [только] один ум из всей генады разумных [сущностей] (τῶν λογικῶν) остаётся неизменным [по отношению к] божественной любви и созерцанию, и он, родившись Христом и царём всех логических/разумных [сущностей], (τῶν λογικῶν) направляет всю телесную природу, небо и землю и то, что посередине [между ними], руководит всей телесной природой, небом и землёй, и тем, что посередине; и что мироздание, имея более древние, чем его собственное существование, существенные элементы (στοιχεῖα): сухость, влагу, тепло, холод и идею (первообраз), в соответствии с которым он был слеплен, стал таким; и что не всесвятая и единосущная троица сотворила мироздание (и благодаря этому оно возникло), но ум, который называют демиургическим (δημιουργικός), существовавший прежде мира, предоставив самому миру быть, принял сотворённое, да будет анафема!

 

ζ’ Εἴ τις λέγει, Χριστὸν λεγόμενον ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχειν καὶ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἑνωθέντα τῷ θεῷ λόγῳ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κενῶσαι ἑαυτὸν πρὸς τὸ ἀνθρώπινον, ἐλεήσαντα τήν ὥς φασιν, γενομένην πολυσχεδῆ κατάπτωσιν τῶν τῆς αὐτῆς ἑνάδος καὶ ἐπαναγαγεῖν αὐτοὺς βουλόμενον διὰ πάντων γενέσθαι καὶ σώματα διάφορα μεταμφιάσασθαι καὶ ὀνόματα κληρώσασθαι, πάντα πᾶσι γεγενημένον, ἐν ἀγγέλοις ἄγγελον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμεσι δύναμιν καὶ ἐν ἄλλοις τάγμασιν ἢ εἴδεσι τῶν λογικῶν ἁρμονίως ἑκάστοις μεταμορφῶσθαι· εἶτα παραπλησίως ἡμῖν μετεσχηκέναι σαρκὸς καὶ αἵματος καὶ γεγονέναι καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἄνθρωπον· καὶ μὴ ὁμολογεῖ τὸν θεὸν λόγον κενωθῆναί τε καὶ ἐνανθρωπῆσαι, ἀ. ἔ. 7. Если кто говорит, что Христос, который, как говорят, существует в образе (ἐν μορφῇ) Бога и который прежде всех веков соединён в одно целое с Богом-Словом, в последние дни истощил себя в человеческой природе (πρὸς τὸ ἀνθρώπινον) из милости к случившемуся падению тех, кто был в той же [что и он] генаде, и, желая привести их обратно, он через всё родился (διὰ πάντων γενέσθαι) и сменил различные тела и принял различные имена, сделавшись всем для всех: среди ангелов – ангел, но и среди сил – сила, и среди других чинов или обликов разумных [сущностей] (τῶν λογικῶν) сообразно с каждым менял форму; затем он, подобно нам, стал причастным плоти и крови и стал и для людей человеком; и если он <тот, кто говорит всё это> не признает, что Бог-Слово опустошило себя и стало человеком, да будет анафема!
η’ Εἴ τις μὴ λέγει τὸν θεὸν λόγον τὸν ὁμοούσιον τῷ θεῷ καὶ πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι, τὸν σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα, τὸν ἕνα τῆς ἁγίας τριάδος κυρίως Χριστόν, ἀλλὰ καταχρηστικῶς διὰ τόν, ὥς φασιν, κενώσαντα ἑαυτὸν νοῦν, ὥς συνημμένον αὐτῷ τῷ θεῷ λόγῳ καὶ κυρίως λεγόμενον Χριστόν, ἀλλ᾿ ἐκεῖνον διὰ τοῦτον Χριστὸν καὶ τοῦτον δἰ ἐκεῖνον  θεόν, ἀ. ἔ. 8. Если кто не считает, что Бог-Слово [Логос] единосущное Богу, Отцу и Святому Духу, воплотившееся и ставшее человеком, одно из Святой Троицы, является собственно Христом, но [считает, что] это в переносном смысле (καταχρηστικῶς), потому что, по их словам, ум опустошил себя самого, как бы соединившись с самим Богом-Словом, и правильно назван Христом; но что первый (ἐκεῖνον) благодаря последнему (τοῦτον) есть Христос, а второй благодаря первому есть Бог, да будет анафема!
θ’ Εἴ τις λέγει ὅτι οὐχ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ σαρκωθεὶς σαρκὶ ἐμψυχωμένῃ ψυχῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ κατελήλυθεν εἰς τὸν ᾄδην καὶ πάλιν εἰς τὸν οὐρανὸν ὁ αὐτὸς ἀναβέβηκεν, ἀλλ’ ὁ παρ’ αὐτοῖς λεγόμενος νοῦς, ὃν ἀσεβοῦντες λέγουσι κυρίως Χριστὸν τῇ τῆς μονάδος γνώσει πεποιημένον, ἀ. ἔ. 9. Если кто говорит, что не Слово Бога, воплощенное во плоти, одушевленное духовной (λογικῇ) и разумной (νοερᾷ) душой, спустилось в Ад и вновь само поднялось на небеса, но то, что у них называется разумом, и то, что, как они нечестиво говорят, сделалось собственно Христом, благодаря знанию монады (τῆς μονάδος), да будет анафема!
ι’ Εἴ τις λέγει, ὡς τὸ τοῦ κυρίου ἐξ ἀναστάσεως σῶμα αἰθέριόν τε καὶ σφαιροειδὲς τῳ σχήματι, καἰ ὅτι τἀ τοιαῦτα καὶ τὰ τῶν λοιπῶν ἐξ ἀναστάσεως ἔσται σώματα καὶ ὅτι αὐτοῦ τοῦ κυρίου πρῶτον ἀποτιθεμένου τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα καἰ πάντων ὁμοίως εἰς τὸ ἀνύπαρκτον χωρήσει ἡ τῶν σωμάτων φύσις, ἀ. ἔ. 10. Если кто говорит, что тело Господа по воскресении (ἀναστάσεως) было эфирным и сферическим по форме, и что такими же будут тела остальных по воскресении; и что [природа] самого Господа, первым отложившего собственное тело, и сходным образом природа всех тел уйдёт в небытие (εἰς τὸ ἀνύπαρκτον χωρήσει), да будет анафема!
ια’ Εἴ τις λέγει, ὅτι ἡ μέλλουσα κρίσις ἀναίρεσιν παντελῆ τῶν σωμάτων σημαίνει, καὶ ὅτι τέλος ἐστὶ τοῦ μυθευομένου ἡ ἄϋλος φύσις, καὶ οὐδὲν ἐν τῷ μέλλοντι τῶν τῆς ὕλης ὑπάρξει ἀλλὰ γυμνὸς ὁ νοῦς, ἔ. ἀ. 11. Если кто говорит, что грядущий суд означает полное уничтожение (ἀναίρεσιν) тел, и что концом рассказанного [повествования] (τοῦ μυθευομένου) является нематериальная (ἄϋλος) природа, и что в будущем не будет существовать ничего из того, что состоит из материи, но – [только] чистый (γυμνὸς) ум, да будет анафема!
ιβ’ Εἴ τις λέγει, ὅτι ἑνοῦνται τῷ θεῷ λόγῳ οὕτως ἀπαραλλάκτως αἵ τε ἐπουρανίαι δυνάμεις καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι καὶ ὁ διάβολος καὶ τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας, ὡς αὐτὸς ὁ νοῦς ὁ λεγόμενος παρ᾿ αὐτων Χριστὸς καὶ ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων καὶ κενώσας, ὥς φασιν, ἑαυτόν, καὶ πέρας ἔσεσθαι τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, ἀ. ἔ. 12. Если кто говорит, что небесные силы и все люди, и дьявол, и духовные [сущности] зла (πνευματικὰ τῆς πονηρίας) соединяются в одно (ἑνοῦνται) с Богом-Словом точно так же (οὕτως ἀπαραλλάκτως), как и сам Ум, который у них называется Христом, и [который] существует в образе (ἐν μορφῇ) Бога, и который истощил (κενώσας) себя, как они говорят, и что будет конец царствованию Христа, да будет анафема!
ιγ’ Εἴ τις λέγει ὡς οὐδὲ μίαν παντελῶς ἕξει ὁ Χριστὸς πρὸς οὐδὲ ἓν τῶν λογικῶν διαφοράν, οὐδὲ τῇ οὐσίᾳ οὐδὲ τῇ γνώσει οὐδὲ τῇ ἐφ’ ἅπαντα δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ πάντες ἐκ δεξιῶν ἔσονται τοῦ θεοῦ, καθάπερ ὁ παρ᾽ αὐτοῖς Χριστός, ὡς καὶ ἐν τῇ παρ’ αὐτῶν μυθευομένῃ προϋπάρξει ἐτύγχανον, ἀ. ἔ. 13. Если кто говорит, что совершенно не будет никакого отличия между Христом и любой из разумных [сущностей] (τῶν λογικῶν): ни по сущности, ни по знанию, ни по власти (δυνάμει) над всеми, ни по энергии (ἐνεργείᾳ); но что все будут одесную Бога, как Христос в их рассказах (καθάπερ ὁ παρ᾽ αὐτοῖς Χριστός), как происходит и в том предсуществовании, о котором они рассказывают, да будет анафема!
ιδ’ Εἴ τις λέγει, ὅτι πάντων τῶν λογικῶν ἑνὰς μία ἔσται, τῶν ὑποστάσεων καὶ τῶν ἀριθμῶν συναναιρουμένων τοῖς σώμασι, καὶ ὅτι τῃ γνώσει τῃ περὶ τῶν λογικῶν ἕπεται κόσμων τε φθορὰ καὶ σωμάτων ἀπόθεσις καὶ ὀνομάτων <ἀν>αίρεσις, <καὶ> ταυτότης ἔσται τῆς γνώσεως, καθάπερ καὶ τῶν ὑποστάσεων, καὶ ὅτι ἐν τῇ μυθευομένῃ ἀποκαταστάσει ἔσονται μόνοι γυμνοὶ <οἱ νόες>, καθάπερ καὶ ἐν τῃ παρ’ αὐτῶν ληρωδουμένῃ προϋπάρξει ἐτύγχανον, ἀ. ἔ. 14. Если кто говорит, что все разумные [сущности] (τῶν λογικῶν) будут единой генадой, когда совершенно разрушатся (συναναιρουμένων) сущности (ὑποστάσεων) и числа (ἀριθμῶν) вместе с телами; и что за знанием относительно разумных [сущностей] (τῶν λογικῶν) следует разрушение миров и сбрасывание (ἀπόθεσις) тел и уничтожение имён;

что будет тождество знания, равно как и сущностей (ὑποστάσεων), и что в пресловутом (μυθευομένῃ) восстановлении (ἀποκαταστάσει) останутся только голые умы, как и в том вздорном предсуществовании (ληρωδουμένῃ προϋπάρξει), о котором они говорят, да будет анафема!

ιε’ Εἴ τις λέγει, ὅτι ἡ ἀγωγὴ τῶν νοῶν ἡ αὐτὴ ἔσται τῃ προτέρᾳ, ὅτε οὔπω ὑποβεβήκεσαν ἢ καταπεπτώκεισαν, ὡς τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ τέλει καὶ τὸ τέλος τῆς ἀρχῆς μέτρον εἶναι, ἀ. ἔ. 15. Если кто говорит, что образ жизни (ἀγωγή) умов будет тем же, что и ранее, когда они еще не спустились или не пали, т. к. начало есть то же самое, что и конец, а конец будет мерой начала, да будет анафема!

 

Примечания

* По изд.: Acta conciliorum oecumenicorum. Edidit Eduardus Schwartz. T. III. Berolini, 1940. Pp. 213–214. Первый публикуемый здесь текст, который мы озаглавили «Анафематизмы императора Юстиниана…», представляет собой резюмированное окончание письма императора Восточной римской империи Юстиниана Великого (527–565) к Константинопольскому патриарху в период подготовки V Вселенского собора 553 г. в Константинополе, который император, предававший огромное значение идеологическому фактору в сплочении восстанавливаемой им империи, готовил несколько лет. Внутреннюю борьбу догматических школ и направлений внутри Церкви Юстиниан рассматривал как личное дело, что было связано и с политическими интригами против Рима и борьбой против лангобардов-ариан, господствовавших в Италии. Беспокойство доставляла и часть палестинского монашества, которое увязывало свои требования с чтением Оригена, уже к этому времени признанного неортодоксальным писателем, проникаясь идеями аскетизма, предсуществования душ и всеобщего восстановления в духовных телах. Вопрос этот был не главным, но занял исторически знаковое место в деятельности Собора. Его рассмотрение еще раз показало влияние идей Оригена (185–254) спустя триста лет после его смерти. Некоторые определения оригенистических концептов в этом письме и следующих из него анафематизмов (как, например, утверждение о шарообразной форме тел при восстановлении) поставлены под сомнение в современной критической литературе. Но в контексте нашего исследования эти положения интересны как исторический и литературный артефакт анти-оригенистической традиции, из которой Кембриджские оригенисты могли заимствовать свои референции к наследию Оригена, не вдаваясь в историческую критику текста. Письмо опубликовано в материалах Собора, ссылку на ближайшее к эпохе XVII века издание которых см. ниже.

Второй публикуемый текст – «XV постановлений против Оригена и оригенистов» – воспроизводит решение V Вселенского собора 553 г. и дополняет пункты анафематизмов Юлиана.

Перевод с древнегреческого яз., сверка с латинским текстом раннего издания: Acta Conciliorum et Epistolae Decretales Ac Constitutiones Summorum Pontificum, tomus tertius. Ab anno DLI. ad annum DCCLXXXVII. Parisiis: ex Typographia Regia, MDCCXIV) – О. Ю. Бахваловой.

Бахвалова Ольга Юрьевна – старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсом латинского языка Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета; научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург.

** По изд.: Acta conciliorum oecumenicorum. Edidit Eduardus Schwartz. T. IV. Vol. I. Berolini, 1971. Pp. 248–249.

 

© О. Ю. Бахвалова, 2023